Ὁμήρου Ὀδύσσεια (Ραψῳδία 04) - The Odyssey (Βook 04)


Read by Ἑλένη Κεμικτσή

(1.5 stars; 1 reviews)

Ἡ Ὀδύσσεια τοῦ Ὁμήρου ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τῶν ἐργασιῶν πού ξεκίνησα ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια στὴν ἰστοσελίδα μου Projet Homere (Σχέδιο Ὁμήρου (γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα στὸ σύνολό της)) - http://www.projethomere.com

Ἡ ἐργασία αὐτὴ ἀφορᾷ τὴν Ραψῳδία Δ - Τὰ ἐν Λακεδαίμονι.

Ἡ Ὀδύσσεια εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ δύο κορυφαία ἔργα τοῦ Ὁμήρου καὶ ταυτοχρόνως τῆς Εὐρωπαϊκῆς λογοτεχνίας καὶ θεωρῶ ὅτι αὐτὰ τὰ σπουδαῖα ἀρχαῖα ἑλληνικὰ λογοτεχνικὰ ἔργα πρέπει νὰ ἠχογραφηθοῦν ἀπὸ ἑλληνικὲς φωνὲς.

Homer's Odyssey is one of the work that I started a few years ago on my website, Projet Homere (Homer Project (For the Greek language as a whole)) - http://www.projethomere.com

This record concerns Book 4. Telemachus at the House of Menelaus.

The Odyssey is one of Homer's two major works and at the same time European literature, so I am convinced that it is important that ancient Greek literary works be recorded by Greek voices.

L 'Odyssée d'Homère fait partie des travaux que j'ai commencés il y a quelques années sur mon site Projet Homère( sur la langue grecque dans sa globalité) : http://www.projethomere.com

Cet enregistrement concerne le chant 4 : Voyage de Télémaque à Sparte

L'Odyssée est une des deux œuvres majeures d'Homère et en même temps de la littérature européenne, aussi je suis persuadée qu'il est important que les anciennes œuvres littéraires grecques soient enregistrées par des voix grecques. (1 hr 37 min)

Chapters

Ὁμήρου Ὀδύσσεια (Ραψῳδία 4) 48:47 Read by Ἑλένη Κεμικτσή
Ὁμήρου Ὀδύσσεια (Ραψῳδία 4), continued 49:09 Read by Ἑλένη Κεμικτσή